Asians’ Smokers’ Quitline (ASQ)

Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí qua điện thoại, tài liệu giúp cai thuốc lá, băng dán nicotine miễn phí, và trợ giúp trên mạng, bằng bốn thứ tiếng (Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn, và Việt Nam) để giúp bạn cai thuốc lá.

Asians’ Smokers’ Quitline (ASQ)

Chúng tôi cung cấp tư vấn miễn phí qua điện thoại, tài liệu giúp cai thuốc lá, băng dán nicotine miễn phí, và trợ giúp trên mạng, bằng bốn thứ tiếng (Quảng Đông, Phổ Thông, Đại Hàn, và Việt Nam) để giúp bạn cai thuốc lá.

Nguồn trợ giúp cho các tiểu bang

Chúng tôi có nguồn trợ giúp để quảng cáo dịch vụ ASQ trong những
cộng đồng của các tiểu bang.